پرورش گوسفند در تهران

صفات گوسفند

گوسفند نوعي دام است داری چندین ویژگی براي پرورش مي باشد و به خصوص از نظر توليد گوشت،‌شير ، پشم، پوست  و توليد مثل از اهميت بالايي برخوردار است. در ميان صفات ذكر شده ویژگی توليد مثل از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. ميزان توليد گوشت نيز به موازات صفت توليد مثل از جمله صفات مهم اقتصادي و فروش گوسفند به شمار مي آيد.که مجموعه تهران شیپ خدمات تولید و فروش گوسفند زنده در تهران فعالیت دارد.

پشم نيز يكي  دیگر از ویژگی هایی است كه اهميت اقتصادي و فروش بالايي دارد. امروزه گوسفندان دنيا را بر اساس كيفيت پشم تقسيم بندي مي نمايند امروزه كارهاي ژنتيكي زيادي روي گوسفند انجام میگیرد تا نژادهاي بهتر گوسفند از نظر پشم را تولید كنند و از جمله نژادهاي مرغوب همچون مرينوس كه از پشم مرغوب برخوردار هستند،‌ از اين طريق ايجاد نموده اند. به طور كلي توليد پشم تا حدود زيادي تابع وزن و طول تار پشم مي باشد. اگر طول تار پشم گوسفندي به اندازه 25/1 سانتي متر افزايش يا بد وزن پشم خام آن به اندازه 350-300 گرم و وزن پشم تميزه شده آن به اندازه 250 گرم افزايش خواهد يافت. وزن در پايان شيرخوارگي نيز يكي ديگر از صفات مهم اقتصادي براي فروش گوسفندان مي باشد. رشد سريع مي تواند سبب شود كه گوسفندان در سن كم تر به وزن مناسب براي كشتار در تهران رسيده و مدت كم تري براي پرواربندی لازم داشته باشند و يا اين كه در سن مساوي گوسفندان زنده سنگين تر توليد خواهند شد.و در هنگام فروش در تهران شیپ قبل از ذبح وزن میشوند.